Privacybeleid

Intatrim (“Wij”) zetten zich in voor de bescherming en eerbiediging van uw privacy.

In de volgende privacyverklaring van gegevens wordt uitgelegd onder welke omstandigheden Intatrim persoonsgegevens van u verzamelt, waarom deze worden verzameld, hoe we deze zullen gebruiken en aan wie we deze indien nodig openbaar kunnen maken.

De gegevensbeheerder

Intatrim streeft ernaar te voldoen aan de Britse wet op gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU voor de bescherming van persoonsgegevens, evenals de beginselen van gegevensbeveiliging in de configuratie van onze diensten. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons kantoor.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Om een overeenkomst met Intatrim aan te gaan, verzamelen, bewaren en gebruiken wij elementen van uw persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is een contractuele eis en is noodzakelijk door Intatrim om uw account te beheren en de producten en diensten te leveren die u bij ons hebt opgevraagd.

Wanneer u Intatrim benadert om deel te nemen aan onze diensten, zullen wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Het niet verstrekken van deze toestemming en/of persoonsgegevens kan betekenen dat we het contract niet kunnen uitvoeren en kunnen leiden tot beëindiging van onze diensten.

Bij het inschakelen van Intatrim moet u meestal het volgende bekendmaken:

 • Titel
 • voornaam(en), achternaam of bedrijfsnaam (inclusief vertegenwoordiging naar gelang van het geval)
 • adres (straat, straatnummer, postcode, stad en land/regio)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer en mobiel nummer
 • bankgegevens (rekeningnummer, rekeninghouder en kaartnummer)
 • BTW-nummer (naar gelang van het geval)

We zullen ook toezicht houden op, registreren, opslaan en gebruiken van elk telefoongesprek, e-mail of andere elektronische communicatie met u voor trainingsdoeleinden, zodat we alle instructies die aan ons worden gegeven en om de kwaliteit van onze klantenservice te verbeteren kunnen controleren.

Website Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, worden tijdelijke gegevens over uw bezoek gedurende een bepaalde periode opgeslagen en verwerkt in een protocolbestand via het gebruik van cookies. Deze informatie wordt geanonimiseerd en wordt door ons gebruikt om het gebruik van onze site beter te begrijpen, inclusief het aantal bezoekers dat we hebben, de pagina’s die per sessie worden bekeken en de tijd die wordt blootgesteld aan bepaalde pagina’s. Dit helpt ons op zijn beurt om u een betere ervaring te bieden, omdat we het niveau van interesse in de inhoud van onze website kunnen evalueren en die daarop kunnen afstemmen.

De volgende gegevens worden verzameld en opgeslagen door Intatrim tot de geautomatiseerde verwijdering:

 • IP-adres van de toegangscomputer/-apparaat
 • Datum, tijd en duur van uw bezoek
 • Naam en URL van de geopende pagina’s
 • Identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • Website van waaruit de gegevens zijn geraadpleegd
 • Naam van uw internetprovider

De aard en inhoud van de via cookies verzamelde informatie verschilt, evenals de periode waarvoor deze informatie wordt bewaard. In overeenstemming met onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming zullen we ervoor zorgen dat deze bewaartermijn niet buitensporig is en dat de gegevens alleen worden bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u meer wilt weten, of als u de exacte bewaartermijnen wilt identificeren, neem dan contact op met ons kantoor.

De hierboven genoemde gegevens worden alleen geanalyseerd voor statistische doeleinden en voor het verbeteren van onze aanwezigheid op internet, dan wordt deze verwijderd. We zullen niet proberen u persoonlijk te identificeren vanaf uw IP-adres, tenzij dit vereist is op het gebied van wet- of regelgeving of om onze rechten of de rechten van andere klanten te beschermen.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u uw browseropties zo instellen dat u geen cookies ontvangt en u ook bestaande cookies uit uw browser verwijderen. Mocht u zich willen afmelden voor Google Analytic tracking op alle websites, ga dan naar: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Houd er rekening mee dat sommige delen van de site niet goed functioneren als u cookies weigert.

Direct Marketing Communicatie

Als u ervoor hebt gekozen om u aan te doen voor onze direct marketing communicatie, zullen we uw informatie gebruiken om u te vertellen over producten en diensten die bij ons beschikbaar zijn en die voor u interessant kunnen zijn. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over producten en diensten van onze goedgekeurde partners.

Je hebt het recht om je op elk moment af te zien van onze direct marketing communicatie. U zich afmelden door de instructies voor het uitschrijven onderaan de communicatie te volgen of door contact op te nemen met ons kantoor.

Links naar websites van derden

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring alleen van toepassing is op Intatrim en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over informatie die wordt ingediend of verzameld door derden, zoals die waar onze website links en banneradvertenties naar sites van derden kan aanbieden. Aangezien wij geen controle hebben over deze websites, bent u verantwoordelijk voor het controleren en naleven van het privacybeleid van deze sites van derden om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Waar mogelijk zal Intatrim stappen ondernemen om alle persoonsgegevens te wissen die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins verwerkt, of als u de toestemming voor de verwerking en bewaring ervan hebt ingetrokken.

Als u op dit moment een contract hebt of van plan bent een contract aan te gaan met Intatrim, bewaren we de gegevens in het algemeen voor een periode van zes jaar voor de naleving van onze algemene wettelijke verplichtingen en voor de uitoefening of verdediging van eventuele juridische claims.

Onder de AVG heeft u het recht om persoonsgegevens te ‘blokkeren’ of te verzoeken om verwijdering of verwijdering van persoonsgegevens om verdere verwerking te voorkomen. Dit recht op uitwissing wordt ook wel ‘het recht om vergeten te worden’ genoemd. Specifieke omstandigheden waarin u het verwijderen of verwijderen van persoonsgegevens aanvragen, zijn onder meer:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins
 • Wanneer u toestemming intrekt
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingend gerechtvaardigd belang is om de verwerking voort te zetten
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (d.w.z. anders in strijd met de AVG)
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • In het geval dat een verwijdering niet mogelijk is vanwege wettelijke, wettelijke of contractuele bewaartermijnen, of als het onevenredige inspanningen vereist of uw rechtmatige belangen schadraagt, worden de gegevens geblokkeerd in plaats van verwijderd.

Delen van gegevens met andere verwerkingsverantwoordelijken

Hier bij Intatrim nemen we uw privacy serieus en de informatie die wij over u hebben is vertrouwelijk. We zullen het alleen buiten Intatrim bekendmaken wanneer:

 • u heeft ons hiervoor uw toestemming gegeven
 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarvan u
 • om professioneel advies in te winnen (bijv. juridisch advies)
 • we of anderen moeten criminaliteit onderzoeken of voorkomen (bijv. fraudepreventiebureaus)
 • de wet het toelaat of vereist
 • regelgevende of overheidsinstantie vraagt of vereist dit, zelfs zonder uw toestemming
 • er is een plicht aan het publiek om de informatie te onthullen

Fraudepreventie

Als u ons valse of onjuiste informatie geeft en fraude (in welke vorm dan ook) wordt geïdentificeerd, worden de gegevens doorgegeven aan de fraudepreventiebureaus. Wij en andere organisaties kunnen deze informatie ook delen, openen en gebruiken om fraude en witwassen te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer:

 • controlegegevens van aanvragen voor krediet- en kredietgerelateerde of andere faciliteiten
 • beheer van krediet- en kredietgerelateerde rekeningen of faciliteiten
 • schuld terugvorderen
 • controle van de gegevens van sollicitanten en werknemers

Bovendien kunnen wetshandhavingsinstanties toegang krijgen tot en gebruik maken van deze informatie.

Bescherming van uw privacy

Om de persoonsgegevens die Intatrim van u verzamelt te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of de toegang van onbevoegden, worden technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voortdurend verbeterd als onderdeel van onze technologische ontwikkeling. Daarnaast zijn onze medewerkers, onderaannemers en ander ondersteunend personeel verplicht om de vertrouwelijkheid en gegevensprivacy in acht te nemen.

Waar mogelijk hebben we geprobeerd om een veilige en betrouwbare website te maken voor onze gebruikers. U erkent echter dat uw gebruik van internet en onze website volledig op eigen risico is en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de veiligheid van persoonlijke informatie die via internet wordt verzonden.

Alle wachtwoorden en gebruikersnamen die aan u zijn toegewezen, moeten geheim worden gehouden en mogen aan niemand worden bekendgemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen valse identiteit gebruiken in e-mail of andere netwerkcommunicatie en u mag niet proberen of deelnemen aan het ongeoorloofd invoeren of bekijken van het account van een andere gebruiker of in een ander systeem.

U mag de diensten en/of netwerksystemen of een deel daarvan niet gebruiken voor frauduleuze activiteiten of om de beveiliging van een andere organisatie te schenden (cross-network hacking). Dit is een illegale daad en vervolging in het kader van het strafrecht kan het gevolg zijn. U mag geen computers, computerapparatuur, netwerkbronnen of diensten gebruiken die door ons worden geleverd voor illegale doeleinden, of voor het openen, ontvangen of verzenden van materiaal dat volgens de Britse wetgeving als illegaal, onfatsoenlijk, aanstootgevend of anderszins onaanvaardbaar wordt beschouwd.

We zullen het netwerkverkeer van tijd tot tijd monitoren met het oog op back-up en het oplossen van problemen en om ervoor te zorgen dat u geen misbruik maakt van een van de diensten die aan u worden geleverd.

Schendingen

Als we ons er op enig moment van bewust worden dat uw gegevens zijn gecompromitteerd, of dat er een inbreuk op onze systemen en controles heeft plaatsgevonden, wat gevolgen heeft voor de veiligheid van uw gegevens, zullen we het Bureau van de Information Commissioner en u, zonder onnodige vertraging, op de hoogte stellen.

Toegangsverzoeken voor onderwerp

U hebt het recht om toegang te vragen tot een kopie van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben. Dit wordt ook wel een ‘Subject Access Request’ genoemd. Deze informatie wordt u gratis verstrekt. We kunnen echter weigeren te reageren of een ‘redelijke vergoeding’ van £ 25 incl. BTW wanneer een verzoek kennelijk ongegrond, buitensporig of repetitief is.

Als u een subject access request wilt indienen, neem dan schriftelijk contact op met ons kantoor.

Wij zullen onmiddellijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek reageren.

Persoonsgegevens corrigeren of bijwerken

Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist of onvolledig zijn, heeft u recht op rectificatie. Waar mogelijk zullen we ook alle derden aan wie we de betrokken persoonsgegevens hebben verstrekt, informeren, zodat ze hun gegevens kunnen rectificeren.

We zullen meestal binnen een maand op uw verzoek reageren, hoewel dit met twee maanden kan worden verlengd als uw verzoek om rectificatie complex is.

Toestemming intrekken

U heeft het recht om uw toestemming voor ons in te trekken om uw gegevens te allen tijde te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Als u uw toestemming wilt intrekken, bevestig dit dan schriftelijk aan ons kantoor.

Recht om te klagen

Als u een klacht heeft over een aspect van gegevensbescherming of als u van mening bent dat uw privacy door ons is geschonden, horen we graag van u. Neem contact op met ons kantoor om ons te helpen uw zorgen zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen.

Als u niet tevreden bent met het definitieve antwoord dat u van Intatrim hebt ontvangen, heeft u het recht om binnen drie maanden na uw laatste zinvolle contact met ons een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, het Information Commissioner’s Office (ICO). U de ICO bellen op 0303 123 1113 of via hun website: https://ico.org.uk/.

Wijzigingen in het privacybeleid

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website, overheidsvoorschriften of de implementaties van nieuwe technologieën, zal dit beleid worden herzien, en kan veranderen, van tijd tot tijd. Intatrim behoudt zich het recht voor om deze gegevensbeschermingsinformatie te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen. Het herziene beleid wordt op deze pagina geplaatst, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het openbaar maken. We raden u daarom aan de huidige gegevensbeschermingsinformatie van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2020

Contactgegevens van Office:
Intatrim (Intatrim)
Eenheid 10 Linkway Express
Stafford Park 17
Telford
TF3 3DN
info@intatrim.co.uk
Tel: 01952 587672

Zitplaatsen | Tapijten | Panelen bijsnijden | Deurkaarten | Gators | Vinyl | Doek | Leer | Kleurafstemming

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  (We delen uw gegevens met niemand en gebruiken deze alleen voor het beoogde doel)